Търг за възстановяване на част от Западен парк

Избират изпълнители за възстановяване на Западен парк-представителна част на София. Стойността на обществената поръчка е 8 527 833.33 лв. без ДДС.
Проектът за възстановяване на Западен парк, представителна част, предвижда цялостно обновяване на парка, на площ 530 дка, в обхват:
-на североизток - бул. "Сливница",
- на югоизток - жп линията София - Перник,
- на югозапад - бул. "Царица Йоанна",
- на северозапад- река Суходолска.

Ще бъдат обновени настилките, подменено парковото обзавеждане, изграждени нови детски площадки, ремонт и подмяна на техническата инфраструктура и др. По този начин ще се възстанови представителният вид на парка и ще бъде потвърдено общоградското му значение като един от най-големите Столични паркове.
Настилките ще бъдат от гранитни плочи, гранитни павета, бетонова настилка и опесъчена настилка, при запазване на съществуващата алейна мрежа с предложение за веломаршрут, изграждане на нова детска площадка, разполагане на ново парково обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци, електрически стълбове, информационни табели, велосипедни стендове, възстановяване и оформяне на водните обекти, изграждане на ново алейно и декоративно осветление, изграждане на видеонаблюдение, захранване на помпени станции и водни площи, ремонт на техническата ВиК инфраструктура, отводняване на определени площи, изграждане на нова поливна система, проектиране на ново озеленяване, запазване на съществуващата ценна едроразмерна дървесна растителност, възстановяване на съществуващи цветни площи и изграждане на нови.

 

Знаковите места в парка са разработени като отделни подобекти:
-Главният вход на парка към бул."Сливница" и пространството около него;
-Езерото и алпинеумът на югоизток от главния вход на парка;
-Сух фонтан на мястото на пресичане на двете основни алеи на парка;
-Розариум;
-Цветна изложба;
-Зелено училище;
-Детска площадка ;
-Пикник кът;
-Площадка за кучета и разходка за кучета;
-Пешеходен мост – вход от бул. "П. Дертлиев".

Прогнозната стойност е 8 527 833.33 лв. без ДДС. Времето за обновяване е 12 месеца. Проектът се финансира по Инвестиционен приоритет 3 "Градска среда" в рамките на приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Оферти се подават да 17:30 часа на 14 август 2017 г. Ще бъдат отворени в 11:00 часа на 15 август 2017 г.

 

Източник: gradat.bg